Koruma

Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nde (2003) koruma teriminin somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına geldiği, buna kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılmasının da dâhil olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinde de (2005) kültürel çeşitliliğin insanlığın belirleyici bir niteliği olduğuna, insanlığın ortak mirasını oluşturduğuna, herkesin yararı için değer verilmesi ve içerikleriyle birlikte korunması gerektiğine sürdürülebilir kalkınma bağlamında dikkat çekilmiştir. Sözleşmeler bu yönüyle on dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın ilk yarısındaki tespit, derleme ve arşiv çalışmalarına dayanan kültür koruma yaklaşımlarının değişerek yirminci yüzyılın ikinci yarısından günümüze somut olmayan kültürel mirasın bağlamında yaşatılarak korunmasına, aktarılmasına ve yeniden canlandırılmasına işaret etmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü Derneği de kültür miraslarının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılmasını sağlamak için sivil toplumun bu konudaki farkındalığını arttırma, bu konuda bilinçlendirerek yol gösterme ve bu politikaların uygulanma sürecine katılımlarını sağlama görevini amaç edinmiştir. Ayrıca somut olmayan kültürel mirasın korunması için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kültürel miras projelerinde yer almak, ulusal veya uluslararası kültürel mirasla ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak ve sivil toplumun aktif olarak yer alacağı etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinlikleri akademik olarak desteklemek derneğin diğer amaçları arasındadır.